کدام مورد را جهت اجرای بهتر سیستم پارکبان هوشمند پیشنهاد می کنید.

کدام مورد را جهت اجرای بهتر سیستم پارکبان هوشمند پیشنهاد می کنید.


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   195
شروع رأی گیری   2016-12-27 00:00:00
پایان رأی گیری   2018-01-28 00:00:00

تایید  

نظر سنجی

کدام مورد را جهت اجرای بهتر سیستم پارکبان هوشمند پیشنهاد می کنید.