تعرفه ها

تعرفه پارک در سطح شهر به شرح زیر می باشد : 

 تعرفه پارک حاشیه ای در شاهرود در سال 1395 به شرح زیر می باشد.
الف- توقف کمتر از نیم ساعت رایگان
ب- تا یک ساعت 5000 ریال
ج- بعد از یک ساعت به ازای هر دقیقه 100 ریال

تایید  

نظر سنجی

کدام مورد را جهت اجرای بهتر سیستم پارکبان هوشمند پیشنهاد می کنید.